เอกสารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Image: 
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Body: 

เอกสารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ภพ.01 แบบแจ้งรายการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภพ.01.1 แบบคำขอ เข้าระบบ
- น.รับรอง บริษัท หรือ ร้านค้า
- แผนที่+ภาพถ่าย+
- สัญญาเช่า พร้อมติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาทอากร ต่อเดือน คิดตามจำนวนปี
หรือ น.ยินยอมให้ใช้สถานที่ กรณีกรรมการเป็นเจ้าของหรือ เป็นหุ้นส่วน

Pages

Subscribe to รับทำบัญชี ปิดงบ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน  RSS