ชี้แจงในกรณีกรอกแบบ ภ.พ.30 ผิด

Body: 

ห้างหุ้นส่วนจำก ตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร.081-xxxx

วันที่ 27 ตุลาคม 2554
เรื่อง ขอแก้ไขแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษี สิงหาคม และ กันยายน 2554

เรียน สรรพากรพื้นที่ชลบุรี (พื้นทีสรรพากร)

ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นแบบเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด xxx เดือนภาษี สิงหาคม และ กันยายน 2554 ข้าพเจ้าได้กรอกแบบผิดทั้ง 2 เดือนดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้
- เดือนภาษี สิงหาคม กรอกแบบผิด คือ ข้อ 8 ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ ซึ่งที่ถูกต้องคือ ต้องกรอก ข้อ 9 ภาษีชำระเกินเดือนนี้ จำนวนเงิน 389.64 บาท
- เดือนภาษี กันยายน 2554 กรอกแบบผิด คือ ข้อ 8 ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ ซึ่งที่ถูกต้องคือ ต้องกรอก ข้อ 9 ภาษีชำระเกินเดือนนี้ จำนวนเงิน 448.00 บาท

จึงขอเรียนมาเพื่อขอให้ทางกรมสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 (ขึ้นอยู่กับพื้นที่สรรพากร) แก้ไขแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษี สิงหาคม และ กันยายน 2554 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).............................................................หุ้นส่วนผู้จัดการ
(………………………….)

ค่าปรับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล และทางด้านภาษีอากร

Body: 

1. ค่าปรับอาญา กำหนดการยื่นแบบ ภพ.30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนไปวันแรกที่เปิดทำการ ข้อระวัง ไม่ว่าจะมียอดขาย และซื้อหรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นแบบทุกเดือน
• กรณียื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ค่าปรับ 300 บาท (เริ่มนับ หลังวันที่ 15)
• กรณียื่นแบบเกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท (เริ่มนับ หลังวันที่ 15)

2. เงินเพิ่ม
• คิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
• กรณีไม่มีภาษีต้องจ่าย ไม่มีเงินเพิ่ม แต่ต้องจ่ายค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบเท่านั้น

3. เบี้ยปรับ
3.1 กรณียื่นเพิ่มเติม คือเคยยื่นแบบเดือนนั้นแล้ว คิดเบี้ยปรับในอัตรา 2% – 20%
• ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%
• ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5%
• ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%
• ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%

3.2 กรณีไม่ได้ยื่นแบบของเดือนนั้น
• ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2% x 2 เท่า
• ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5% x 2 เท่า
• ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10% x 2 เท่า
• ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20% x 2 เท่า
• ถ้าไม่มีภาษีต้องชำระ ก็ไม่เสียค่าเบี้ยปรับ แต่ยังคงต้องเสียค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบ 500 บาท

การนับวัน กรณียื่นแบบเพิ่มเติมและไม่ได้ยื่นแบบ
ให้นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเดือนก่อน (หรือวันสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งอาจจะไม่ใช่วันที่ 15 ก็ได้ กรณีที่วันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์และวันที่ 16 เป็นอาทิตย์ วันสุดท้ายของการยื่นแบบก็จะเป็นวันจันทร์ที่ 17 พูดง่ายๆก็คือเลื่อนไปวันทำการวันแรกหลังจากวันหยุดราชการ นักขัตฤกษ์ ต่างๆ

ประมวลรัษาฎากรที่เกี่ยวข้อง
- คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.81/2542 คำสั่งให้ลดเบี้ยปรับ
- คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.117/2545 อธิบายวิธีการนับวัน
- ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ป.81/2542
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม – กรณียื่นแบบ ภงด.90 ภงด.91 เกินกำหนดเวลา
- ค่าปรับอาญา ถ้ายื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท ถ้าเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท
- เงินเพิ่ม อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม – กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 เกินกำหนดเวลา
- ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท
- เงินเพิ่ม อีกในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) กรณีไม่มีภาษีต้องเสียก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จ่ายแต่ค่าปรับอาญาเท่านั้น

กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50 เกินกำหนดเวลา
- ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท
- เงินเพิ่ม ในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) กรณีไม่มีภาษีต้องเสียก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จ่ายแต่ค่าปรับอาญาเท่านั้น

Pages

Subscribe to รับทำบัญชี ปิดงบ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน  RSS