การจดทะเบียนย้ายบริษัท

Image: 
เอกสารประกอบแจ้งย้ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
Body: 

การย้ายที่อยู่บริษัท  

 • ย้ายที่อยู่ในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อน ที่กรมสรรพากรพื้นที่

 • ย้ายที่อยู่บริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การย้ายที่อยู่ที่กรมสรรพากร

 • กำหนดวันที่ก่อนย้าย  ไม่น้อยกว่า 15 วัน   สมมุติ เราจะย้ายไปอยู่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ใน ภพ.09 เราต้องแจ้งว่าจะ  แจ้งย้ายออก ที่สรรพากรพื้นที่  แจ้งย้ายออก ที่สรรพากรที่พื้นที่ใหม่เราจะเข้า
 • เอกสารประกอบการย้าย
  • คำขอ แจ้งย้าย ภพ.09 จำนวน ย้ายเข้า  4 ชุด  ย้ายออก 4 ชุด 
  • หนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด + สำเนาบัตรกรรมการ+ทะเบียนบ้านกรรมการ
  • ทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่แผนที่ + ภาพถ่ายสำนักงานแห่งใหม่
  • สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถาที่ประกอบการในนามบริษัท
  • ใบ ภพ.20 ตัวจริง.. คืนสรรพากร เด่วเขาจะส่งตัวใหม่มาให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยุ่ใหม่
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์
 • Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

Pages

Subscribe to รับทำบัญชี ปิดงบ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน RSS