จดทะเบียนบริษัทพัทยา company registration pattaya

ในวันจัดตั้งบริษํทต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49 %
ต่างชาติไม่ใช่กรรมการไม่โชว์ Statement หรือ หนังสือรับรองเงินฝาก

กรณี 1. ต่างชาติหมดทุกคน กรรมการก็เป็นต่างชาิติ     ไม่โชว์  Statement
กรณี 2. สัญชาติไทยหมด   ไม่โชว์ Statement
กรณี 3. ต่างชาติเป็นกรรมการ มีคนไทยถือหุ้น   ไทยและต่างชาติต้องโชว์  Statement
กรณี 4  ไทยเป็นกรรมการ ต่างชาติร่วมถือหุ้น ต้องโชว์ Statement
 

statement  6  เดือน หรือ ถ้าเป็น หนังสือรับรองที่ออกโดยธนาคาร ก็ใบเดียว 

Comments

- ระวังนอมินีต่างชาติ จะหลอกคนไทยให้มาถือหุ้น เช่น จ้างวินมอเตอร์ไซต์ มาเป็นกรรมการบริษัท เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นมูลค่าทางภาษีสูง ก็ไม่อาจชดใช้ได้

- ระวังปลอมลายเซ็นต์กรรมการเพื่อขายทรัพย์สินบริษัท ข้อควรสังเกต เช่น บอกว่ากรรมการไม่อยู่ กรรมการติดธุระให้ฝากเอกสารไว้ จริงๆ การแก้ปัญหาคือต้องให้เซ็นต์เอกสารต่อหน้า ความเสียหายนี้ถ้าเกิดขึ้นกับผู้รับรองลายมือกับผู้รับมอบอำนาจสูงมาก