การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก)

เลขนิติบุคคล กับเลขผู้เสียภาษี เลขเดียวกัน  นานแล้ว ไม่ต้องไปขอเพิ่ม  เหมือน กับ เลขประจำตัวประชาชนอันเดียวกันกับเลขผู้เสียภาษี  เกิดปุ๊บได้ปั๊บเลย

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด    ใช้ผู้เป็นหุ้นส่วน   2 คน

กำหนดให้เป็น   คนที่  1 เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ   

                       คนที่  2 เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ

เช่น เราบอกว่า  ทุนจดทะเบียน    1 ล้านบาท ก็แบ่งเป็น  คนละ 5 แสน หรือ  8 แสน กับ 2 แสน  ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ล้านละ 1,000 บาท

ตรงนี้ ถ้าเวลาเราไปเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วน  เจ้าหน้าที่ธนาคารจะถามหา หุ้นส่วน ให้ครบ 80%  คือ คนที่มาเปิดบัญชีนี้ ถือหุ้นรวมกันถึง 80 % ไหม

ถ้าไม่ถึงก็ต้องไปเรียกกันมาให้ถึง

ข้อดีของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด   ความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงาน หุ้นส่วน โดยมากเป็นบุคคลในครอบครัว

เช่น พ่อแม่  ลูก ญาติ ๆ กัน มาเปิดกิจการร่วมกัน 

ขั้นตอนในการเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. จองชื่อ ห้างหุ้นส่วน

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจะเขียนเต็ม ว่า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีซี   ภาษาอังกฤษ จะเขียนว่า  ABC LIMITED PARTNERSHIP

2. ทำแบบตรายาง

การทำแบบตรายาง ต้องเขียนให้เต็ม  ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได้  แต่.ชื่อนั้น อย่าให้มีอะไรมาบัง ใส่โลโก้ก็ได้

3. กำหนดทุนจดทะเบียน กำหนดว่าถือหุ้นคนละเท่าไร ? กี่ %   เช่น  50-50, 80-20, 90-10,99-1 %

4. กำหนดวัตถุประสงค์ มีแบบให้ 35 ข้อ สามารถเพิ่มเติมแก้ไขได้ เพื่อให้ครอบคลุมกับกิจการที่จะทำ ต้องเขียนเผื่อกิจการที่เราคิดว่าในอนาคต อาจจะทำก็ได้บางบริษัทเห็นเขียนไว้เป็นร้อยข้อ แต่ ใช้จริงไม่กี่ข้อ ก็เสียแค่ค่าถ่ายเอกสารเยอะขึ้น

5.ทำแผนที่หจก. มีระยะทางจากถนน ไปบ้าน กี่เมตร มีบริเวณใกล้เคียงอะไรบ้าง เช่น สถานราชการอะไรบ้าง

6. แบบคำขอ ใช้   

 • หส.1 
 • คำรับรอง
 • หส.2 
 • ใบเสร็จรับเงินค่าหุ้น
 • แบบ ว. แบบวัตถุประสงค์
 • แบบ สสช. แสดงรายการว่าประกอบกิจการในหมวดประเภทใด
 • แบบ แผนที่ ห้างหุ้นส่วน
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตร ทนาย  ผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี  รับรองลายมือ 

ข้อได้เปรียบของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ที่ต่างจาก บริษัทจำกัดคือ

 • อำนาจของผู้จัดการ ไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ผู้ถือหุ้น ไม่ต้องนัดประชุมอะไรให้ยุ่งยาก ทำได้เลย
 • การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544 กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ทั้งนี้การยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากร กิจการยังคงต้องมีผู้สอบบัญชีภาษีอากรรับรองงบการเงินดังกล่าว
 • ราคาค่าปิดงบการเงิน จึงมีราคาที่ถูกกว่าบริษัทจำกัดมาก  

ข้อสังเกตุ บางห้างหุ้นส่วนจำกัด มีรายได้ดี ไล่ซื้อกิจการของบริษัท หรือ ถือหุ้นในกิจการของบริษัทก็มีเยอะ

กฎกระทรวง
ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๔๔

-------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ และรายได้ ทุกรายการไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(๑) ทุนห้าล้านบาท
(๒) สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท
(๓) รายได้รวมสามสิบล้านบาท

          ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้งบการเงินต้องได้รับ การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำ บัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ หรือรายได้ รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ ไม่เกินที่กำหนด โดยกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อ กำหนดจำนวนทุน สินทรัพย์และรายได้ ทุกรายการของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับ การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

อ้างอิง :  http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1079